Pseudodiplodoma Kozhantishikov, 1956

FAMILY Psychidae
SUBFAMILY Placodominae
AUTHORKozhantishikov, 1956
STATUSSynonym of genus
SYNONYMPlacodoma
PUBLICATIONKozhantshikov I. V. 1956. Fauna of the USSR. Insects Lepidoptera. Psychidae. - — 3(2):1–517.
PAGINATION 214
COMMENTSType species: Diplodoma ragonoti Rebel, 1900. By original designation. Synonymized by Dierl (1968: 13).