Galanthia Hübner, 1825

FAMILY Scythrididae
SUBFAMILY Scythridinae
AUTHORHübner, 1825
STATUSSynonym of genus
SYNONYMScythris
PUBLICATIONHübner J. 1816-1826. Verzeichnis bekannter Schmettlinge [sic]. - — :1-432.
PAGINATION 417 Bhl
COMMENTSType species: Galanthia extensella Hübner, 1825. Verzeichniss bekannter Schmetterlinge: 417. By subsequent designation by Bengtsson (1984: 27).