Catopyrrha Hübner, 1823

FAMILY Geometridae
SUBFAMILY Ennominae
AUTHORHübner, 1823
STATUSSynonym of genus
SYNONYMErastria
PUBLICATION 
PAGINATION
COMMENTS