Earoxyptera Djakonov, 1936

FAMILY Geometridae
SUBFAMILY Ennominae
AUTHORDjakonov, 1936
STATUSSynonym of genus
SYNONYMLomographa
PUBLICATION 
PAGINATION
COMMENTS