Syndroma Meyrick, 1914

FAMILY Blastobasidae
SUBFAMILY Blastobasinae
AUTHORMeyrick, 1914
STATUSSynonym of genus
SYNONYMHolcocera
PUBLICATIONMeyrick E. 1914a. Exotic Microlepidoptera 1. - — 1(6-9):161-288.
PAGINATION 271
COMMENTSType species: Syndroma lignyodes Meyrick, 1914. Exotic Microlepidoptera 1(6-9): 271. By monotypy. Synonymized by Adamski et al. (2010: 6).